Tjänsten för digital arkivering

Riksarkivet tillhandahåller statsförvaltningen en tjänst för digital arkivering och långtidsförvaring. Tjänsten är avsedd för arkivering av ursprungligen digitalt material som ska arkiveras med stöd av arkivlagen. Vi ser till att nationellt värdefull digital dokumentinformation bevaras som en del av kulturarvet för kommande generationer. Vi är det digitala minnet för vår nation.

Vi gör den digitala arkiveringen så smidig som möjligt så att beviskraften för den information som ska arkiveras bevaras under alla förhållanden. Här lyckas vi endast genom samarbete. Vi förbinder oss att alltid beakta behoven och de särskilda kraven hos våra kunder och deras material.

-

Riksarkivets tjänst för digital arkivering utvidgas år 2025 så att den blir tillgänglig för hela den offentliga förvaltningen. Det betyder bland annat att även kommuner, högskolor och välfärdsområden i fortsättningen kan arkivera sina material hos Riksarkivet. Läs mer om utvidgningsprojektet.

Tjänsten för digital arkivering är en del av arkiveringshelheten

Tjänsten är avsedd för de organisationer inom statsförvaltningen (nedan ”överlåtaren”) som avtalat om användning av tjänsten med Riksarkivet. Överföring av digitalt material är en mångsidig process som upphör när Riksarkivet har tagit emot och godkänt materialet. Processen kräver att alla parter förbinder sig att genomföra processen ända från början till slut.

När det digitala materialet har överförts via tjänsten för elektronisk arkivering, kan det laddas ned från webbtjänsten Astia. Ta del av webbtjänsten Astia och villkoren för användning av tjänsten.

Kontakta oss