Tjänsten för digital arkivering

Riksarkivet tillhandahåller statsförvaltningen en tjänst för digital arkivering och långtidsförvaring. Tjänsten är avsedd för arkivering av ursprungligen digitalt material som ska arkiveras med stöd av arkivlagen. Vi ser till att nationellt värdefull digital dokumentinformation bevaras som en del av kulturarvet för kommande generationer. Vi är det digitala minnet för vår nation.

Vi gör den digitala arkiveringen så smidig som möjligt så att beviskraften för den information som ska arkiveras bevaras under alla förhållanden. Här lyckas vi endast genom kontinuerligt samarbete. Vi förbinder oss att alltid beakta behoven och de särskilda kraven hos våra kunder och deras material.

Tjänsten för digital arkivering i ett nötskal - se videon (undertexter på svenska)

Tjänsten för digital arkivering är en del av arkiveringshelheten

Tjänsten är avsedd för de organisationer inom statsförvaltningen (nedan ”överlåtaren”) som avtalat om användning av tjänsten med Riksarkivet. Överlåtaren kommer närmare överens med tjänsten om det digitala material som ska överföras och detaljerna kring överföringen.

Överföring av digitalt material är en mångsidig process som upphör när Riksarkivet har tagit emot och godkänt materialet. Processen kräver att alla parter förbinder sig att genomföra processen ända från början till slut.

När det digitala materialet har överförts via tjänsten för elektronisk arkivering, kan det laddas ned från webbtjänsten Astia. Ta del av webbtjänsten Astia och villkoren för användning av tjänsten. Webbtjänsten Astia kommer att förnyas. Än så länge levereras en del av materialet till kunder för användning i enlighet med informationstjänstprocesserna på ett separat överenskommet sätt.

Kontakta oss