Överför material som ska arkiveras till oss 

Riksarkivet tar emot material som har skapats inom myndighetsverksamhet och som ska arkiveras och ser till att materialen förvaras, samt främjar en mångsidig användning av materialen. Bekanta dig med våra tjänster som riktar sig till aktörer som överför material som ska arkiveras till Riksarkivet.

-

Beroende på arkiveringsformen, tas materialet emot via Tjänsten för digital arkivering, Massdigitalisering eller analog mottagning.

Överlåtarens minneslista före avtal om överföring

  • Redan i god tid innan överlåtaren avtalar om överföring, ska hen säkerställa att det material som ska överföras utifrån bevarandeanalysen ska förvaras varaktigt, det vill säga arkiveras.

  • I regel arkiveras materialen i Riksarkivet enbart i digitalt format. Dessutom ska överlåtaren när det gäller analogt material förvissa sig om den förvaringsform som materialet ska arkiveras i. Material som till sin analoga förvaringsform är kulturhistoriskt värdefullt överförs till Riksarkivet även i analog form.

  • Riksarkivet fastställer arkiveringen och arkiveringsformen i sina gallringsbeslut. Närmare anvisningar om fastställande av bevarandevärde och bedömning av arkiveringsformen finns på webbsidan Bevarande och gallring.

Bestämmelser och anvisningar om överföringar

Överföringen av material som ska arkiveras styrs av Riksarkivets bestämmelser och anvisningar. Den viktigaste av dessa är bestämmelsen om överföring till Riksarkivet av statliga myndigheters handlingar som ska arkiveras

Närmare instruktioner om överföring finns i avsnitten om Tjänsten för digital arkivering, Massdigitalisering och analog mottagning.

Behovet av avgiftsbelagda tjänster

Riksarkivet erbjuder överlåtarna avgiftsbelagda tjänster för myndighetsberedning, förvaring, utlämnande av information och digitalisering av material.