-

Fastställande av förvaringstiderna för socialvårdshandlingar

Informationshanteringsenheten ansvarar för att fastställa förvaringstiderna, såvida förvaringstiden inte har fastställts i lagstiftningen. Bestämmelser om förvaringstider för klienthandlingar inom socialvården finns i lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården, som träder i kraft den 1 januari 2024.

Förvaringstider för klienthandlingar inom socialvården

Bestämmelser om förvaringstiderna för klienthandlingar inom socialvården finns i lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (703/2023, gäller fr.o.m. 1.1.2024). I ovan nämnda lag föreskrivs att de förvaringstider som anges i den också tillämpas på handlingar som har upprättats innan lagen träder i kraft. Dessutom tillämpas vad arkivverket och Riksarkivet särskilt bestämt om arkivering av handlingar.

Tabell: Förvaringstiderna för klienthandlingar inom socialvården från och med den 1 januari 2024 och retroaktivt för så lång tid som uppgifter har tillkommit.

Kundhandlingar eller serviceuppgift där kundhandlingar upprättas Förvaringstid  
Klientrelationshandling och basuppgifter om klienten 2 år efter klientens död
Serviceuppgift för barnfamiljer 30 år efter att ärendet stängdes
Serviceuppgift för personer i arbetsför ålder 10 år efter att ärendet stängdes
Serviceuppgift för äldre  10 år efter att ärendet stängdes 
Serviceuppgift inom missbrukarvården 10 år efter att ärendet stängdes 
Serviceuppgift inom funktionshinderservicen 10 år efter att det sista ärendet stängdes, när behovet av funktionshinderservice har upphört
Serviceuppgift inom barnskyddet  2 år efter klientens död 
Serviceuppgift inom tillhandahållandet av familjerättsliga tjänster I ärenden som gäller barn 120 år efter barnets födelse, i andra ärenden 10 år efter att ärendet stängdes 
Verifikat  3 år
Beslut om klientavgifter och handlingar som gäller inkomstutredningar 12 år efter att beslutet upphörde att gälla
Kontakt eller korrespondens i anslutning till den klientspecifika servicen 3 år efter dateringen av ett meddelande eller motsvarande 
Kopior av utlåtanden och intyg som upprättats för andra aktörer 5 år efter att intyget eller utlåtandet upprättades 
Video- och ljudupptagningar som spelas in inom socialservicen Får förstöras när användningsbehovet har upphört och behövliga anteckningar har gjorts i klienthandlingarna 
Handlingar i anknytning till hanteringen av utlämnande av uppgifter  
Tillstånd för utlämnande, samtycken, förbudshandlingar Den nyaste versionen 12 år efter dödsfallet, föregående 12 år efter att en ny version upprättats

Förvaringstider för andra handlingar inom socialvården

I socialvårdens arkiv ingår i regel även andra handlingar än klienthandlingar inom socialvården. För att fastställa förvaringstiderna för andra handlingar än klienthandlingar kan man använda åtminstone följande gällande rekommendationer om förvaringstiden:

Informationshanteringsenhetens ansvar för fastställandet av förvaringstiderna

Informationshanteringsenheten ansvarar för att fastställa förvaringstiden för informationsmaterialet, om förvaringstiden inte har fastställts i lagstiftningen. Genom att fastställa när förvaringstiden löper ut fastställs samtidigt också när arkiveringsfasen för informationsmaterial som ska arkiveras inleds.

En man i vit skjorta säger: Informationshanteringsenheten ansvarar för att fastställa förvaringstiden för informationsmaterial, om förvaringstiderna inte föreskrivs i lag. När förvaringstiderna fastställs ska man beakta nödvändigheten av informationsmaterialet i myndighetens verksamhet för det ursprungliga användningsändamålet, tillgodoseendet av en fysisk eller juridisk personers rättsskydd, rättsverkningarna av avtal eller andra privaträttsliga rättshandlingar, de skadeståndsrättsliga preskriptionstiderna och de straffrättsliga preskriptionstiderna.

Lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen 906/2019, 21 § Definition av behovet att förvara informationsmaterial

Arkivbox, teckning.

Om det inte i lag föreskrivs om förvaringstiderna för informationsmaterial eller handlingar ska förvaringstiderna bestämmas med beaktande av

  1. i vilken utsträckning informationsmaterialet behövs i myndighetens verksamhet för det ursprungliga användningsändamålet,
  2. genomförandet och verifieringen av fysiska eller juridiska personers förmåner, rättigheter, förpliktelser och rättssäkerhet,
  3. rättsverkningarna av avtal eller andra privaträttsliga rättshandlingar,
  4. de skadeståndsrättsliga preskriptionstiderna, och
  5. de straffrättsliga preskriptionstiderna

Efter att förvaringstiden gått ut ska informationsmaterialen utan dröjsmål arkiveras eller förstöras på ett informationssäkert sätt.

Mer information: Rekommendation om förvaringstider för informationsmaterial och om åtgärder efter förvaringstidens slut

Styrningshelheten har genomförts i samarbete mellan Riksarkivet och Institutet för hälsa och välfärd. Helheten ingår som ett led i projektet för planering och styrning av hanteringen av det informationsmaterial som övergår till välfärdsområdena (projektets webbsidor på finska). Styrningshelhetens material har producerats 2023.