-

Ansvar för styrning av informationshanteringen inom socialvården

I det här avsnittet behandlas olika organisationer som styr hanteringen av social- och hälsovårdens informationsmaterial och vilket ansvar de styrande instanserna har. I slutet av avsnittet behandlas föreskrifternas, anvisningarnas och rekommendationernas betydelse och förpliktande karaktär.

I hanteringen av informationsmaterial är det viktigt att systematiskt säkerställa uppgifternas användbarhet, tillgänglighet och integritet under hela deras livscykel. Informationshanteringen inom social- och hälsovården styrs av många olika aktörer och styrningen grundar sig på lagstiftningen.

Tabell 1: Ansvar för styrning av arkiveringen inom socialvården. Öppna bilden i större format via denna länk (png).

-

Föreskrift, anvisning eller rekommendation?  

De myndigheter som styr socialvården producerar bland annat föreskrifter, anvisningar och rekommendationer. Nedan behandlas kort vad dessa innebär i praktiken och hur förpliktande de är. 

Föreskrift

En föreskrift ska följas. En föreskrift är förpliktande. En föreskrift är underställd lagar och förordningar och behörigheten att utfärda föreskrifter grundar sig på lagstiftningen. Förordningarna har en egen hierarki. En författning eller föreskrift på lägre nivå får inte strida mot en författning på högre nivå, t.ex. mot grundlagen eller EU-förordningar.

Anvisning

Råd, handledning eller vägledande text som det är frivilligt att följa. Myndigheterna ger anvisningar som det inte är obligatoriskt att följa. Anvisningarna kan dock grunda sig på lag, till exempel en myndighetsuppgift som utfärdats i lag, eller så kan de ge närmare information om den praktiska tillämpningen av uppgifter som bestämmelserna förutsätter. Till exempel innehåller anvisningarna om överföring av informationsmaterial till välfärdsområdena närmare praktiska anvisningar om övergången av handlingar enligt 64 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (616/2021). Även om det är frivilligt att följa anvisningen är det förpliktande att följa den aktuella lagstiftningen.   

Rekommendation

En rekommendation ska helst följas. Rekommendationen är inte förpliktande. Rekommendationen kan till exempel vara en anvisning, vars efterlevnad rekommenderas.

Styrningshelheten har genomförts i samarbete mellan Riksarkivet och Institutet för hälsa och välfärd. Helheten ingår som ett led i projektet för planering och styrning av hanteringen av det informationsmaterial som övergår till välfärdsområdena (projektets webbsidor på finska). Styrningshelhetens material har producerats 2023.