-

Gallringsbeslut inom socialvården

I samband med att arkivet ordnas ska arkivet gallras, om det inte har gjorts tidigare. När arkiv ordnas bör man förstå vad som avses med gallring och dessutom bör man känna till vilka av Riksarkivets beslut som gäller för gallringen av de handlingar som ska ordnas. 

Vad är ett gallringsbeslut?

Riksarkivets viktigaste samhälleliga uppgifter är att fastställa vilka av den offentliga förvaltningens handlingar som ska arkiveras och i vilken form (arkivlagen 831/1994, 8 §, 11 § och 14 a §). Dessa beslut kallas gallringsbeslut och de är bindande bestämmelser för myndigheterna. Riksarkivets gallringsbeslut grundar sig på myndigheternas gallringsförslag, där myndigheten bedömer vilka av de handlingar som tillkommer i dess uppgifter som ska förvaras en viss tid och vilka som ska arkiveras. Gallringsbesluten kan gälla en viss myndighet, ett visst förvaltningsområde eller till exempel alla kommunala aktörer. 

Den nuvarande arkivlagen (831/1994) ger inte Riksarkivet behörighet att bestämma förvaringstidernas längd för de handlingar som ska förvaras en viss tid. Sedan arkivlagen från 1994 trädde i kraft har Riksarkivet i gallringsbesluten endast tagit ställning till vilka handlingar som ska arkiveras.  Före det fastställde Riksarkivet också förvaringstiden för handlingar som förvaras en viss tid. 

Arkivbox, teckning. Tolkning av gallringsbesluten

Vid tillämpningen av Riksarkivets gallringsbeslut före 1994 är det bra att komma ihåg att bestämmelserna i gallringsbeslutet om förvaringstidens längd för handlingar som ska förvaras en viss tid numera är rekommendationer. Bestämmelserna om handlingar som ska arkiveras i besluten är fortfarande bindande föreskrifter för myndigheterna.

Gallringsbesluten innehåller också bestämmelser om dateringen för de handlingar från och med när besluten ska tillämpas och hur de förhåller sig till Riksarkivets tidigare gallringsbeslut.

Gallringsbeslut inom socialvården

Före 1989

Då det gäller kommunala handlingar och samtidigt även socialvårdshandlingar har betydande beslut om förstöring av handlingar i tiderna varit åtminstone 

  • Riksarkivets allmänna anvisningar om utgallring av särskilda handlingar från de kommunala arkiven som publicerats i inrikesministeriets beslut den 13 september 1956 (487/56),
  • Riksarkivets anvisningar om utgallring av särskilda handlingar från kommunala arkiv 10.4.1979 (Riksarkivets allmänna anvisning nr 6).

Båda ovan nämnda beslut har upphävts genom Riksarkivets beslut om utgallring av kommunala handlingar 1989.

1989

Riksarkivets beslut om utgallring av kommunala handlingar 1989 omfattar kommunens olika verksamhetsområden, även socialvården (Del 5 Socialvårdens och förmyndarväsendets handlingar). Det tillämpas från och med 1920. Alla handlingar som bildats hos kommunala aktörer före år 1920 ska arkiveras. Gallringsbeslut som gäller socialvården tillämpas till utgången av 1999. Förvaringstiderna för handlingar som ska förvaras en viss tid och som ursprungligen meddelades som en föreskrift, ändrades till rekommendationer på basis av arkivlagen 1994 (831/1994). Då det gäller handlingar som ska arkiveras är det fortfarande fråga om en föreskrift. I beslutet har det i regel bestämts att särskilt definierade handlingar för dem som är födda den 8, 18 och 28 dagen ska arkiveras. -

Bild: Riksarkivets beslut om utgallring av kommunala handlingar 1989 (Riksarkivet 2023) 

2014

Klienthandlingar inom socialvården som ska arkiveras sedan 2000 definieras i Riksarkivets beslut om varaktig förvaring av klienthandlingar och -uppgifter inom socialvården från 2014. Enligt Riksarkivets gallringsbeslut av den 1 december 2014 (AL/20064/07.01.01.03.01/2014) ska alla uppgifter som överförs till Klientdataarkivet för socialvården inom Kanta-tjänsterna arkiveras med undantag av verifikat. Denna föreskrift gäller även klienthandlingar och -uppgifter för de kunder som inte är födda den 8, 18 eller 28 dagen i månaden. Även äldre klienthandlingar och -uppgifter inom socialvården som retroaktivt överförts från socialvårdens informationssystem till Klientdataarkivet för socialvården ska arkiveras. Det är inte nödvändigt att skriva ut uppgifter i organisationens egna system på papper, utan de kan förvaras i digital form och senare överföras till Klientdataarkivet för socialvården i Kanta-tjänsterna.

Enligt Riksarkivets beslut den 1 december 2014 grundar sig gallringen av klienthandlingar i enbart analog form till stor del fortfarande på ett urval enligt födelsedatum. Vid informationshanteringsenheten bör det emellertid beaktas att urvalet i beslutet från 2014 har kunnat ändras och i vissa serviceuppgiftsklasser nu gäller alla klienthandlingar och klientuppgifter för klienter som är födda de datum som urvalet gäller. Enligt beslutet från 1989 arkiveras endast vissa särskilt definierade handlingar. Avgränsningen har alltså ändrats jämfört med beslutet från 1989. 

Tabell: Gallringsbeslut som tillämpas på gallring av klienthandlingar inom socialvården

Informationsmaterial Tillämpligt beslut
Uppgifter som överförs till Kanta-tjänsternas Klientdataarkiv för socialvården      Riksarkivets beslut av den 1 december 2014 (pdf, på finska)
Analoga klienthandlingar inom socialvården som tillkommit fr.o.m. 1.1.2000     Riksarkivets beslut av den 1 december 2014 (pdf, på finska)
Analoga klienthandlingar inom socialvården som tillkommit före den 1 december 2000

Riksarkivets beslut om utgallring av kommunala handlingar 1989, del 5 Socialvårdens och förmyndarväsendets handlingar: Del 1 (pdf)

Riksarkivets beslut om utgallring av kommunala handlingar 1989, del 5 Socialvårdens och förmyndarväsendets handlingar: Del 2 (pdf)

En man med vit skjorta funderar: Vilka alla gallringsbeslut ska beaktas när jag ordnar ett arkiv inom socialvården? Teckning.

 

Styrningshelheten har genomförts i samarbete mellan Riksarkivet och Institutet för hälsa och välfärd. Helheten ingår som ett led i projektet för planering och styrning av hanteringen av det informationsmaterial som övergår till välfärdsområdena (projektets webbsidor på finska). Styrningshelhetens material har producerats 2023.