-

 Socialvårdens uppgifter och omorganiseringarnas inverkan på informationshanteringen 

Det här avsnittet redogör för socialvårdens historia och hur omorganiseringar påverkar informationshanteringen.  

  • Den kommunala socialvården har vid olika tidpunkter organiserats i anslutning till olika nämnder i kommunerna. De kommunala aktörerna var ansvariga för socialvårdens uppgifter ända från 1800-talet fram till 2022.  
  • Omorganiseringarna påverkar uppgifternas ansvarsfördelning, men också hur den information som uppgifterna ger upphov till ska hanteras. 

Man med vit skjorta säger: Begrunda och ta reda på hur socialvårdens uppgifter har organiserats i din organisation vid olika tidpunkter. Vilka arkiv har tillkommit som en följd av uppgifterna inom socialvården?, teckning.

Tidslinje om socialvårdens historia.

Bild: Tidslinje om socialvårdens historia. Se bilden i större storlek (png).

Social- och hälsovårdsreformens och andra omorganiseringars inverkan på informationshanteringen  

Den senaste omorganiseringen av socialvården skedde när välfärdsområdena inledde sin verksamhet den 1 januari 2023. Omorganiseringens inverkan syns i dokumenthanteringen och arkiveringen. Effekterna är olika bland annat beroende på hurdan förändring det är fråga om. Typiska omorganiseringar är:

  • verksamheten eller uppgifterna i en organisation omorganiseras eller en eller flera uppgifter omfördelas mellan olika organisationer 
  • organisationens verksamhet upphör 
  • en ny organisation inrättas

En rödhårig kvinna säger: I samband med en omorganisering kan man till exempel överföra uppgifter till den nya organisationen. Teckning.

Vid omorganiseringar ska dokumenthanteringen och arkiveringen skötas systematiskt och kontrollerat. Tillgången till information måste tryggas både under förändringsprocessen och på lång sikt. I inledningsskedet är det viktigt att trygga verksamhetens kontinuitet och på längre sikt framhävs materialets användbarhet och beviskraft också i forskningssyfte. 

Handböckerna som styr dokumenthanteringen och arkiveringen är redan delvis föråldrade. Förändringar som gäller kommunala organisationer styrs med hjälp av Kommunförbundets handbok Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa (endast på finska) om dokumenthantering och tryggandet av dokumentinformation vid kommunala omorganiseringar från 2012. Styrningen av omorganiseringar inom statsförvaltningen sker med hjälp av arkivverkets handbok Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin (pdf) (endast på finska) om dokumenthantering vid omorganiseringar inom statsförvaltningen från 2009. Handböckerna innehåller emellertid fortfarande vissa grundläggande principer som kan utnyttjas i tillämpliga delar, men man bör förhålla sig tillräckligt kritisk till innehållet i dem.

Styrningshelheten har genomförts i samarbete mellan Riksarkivet och Institutet för hälsa och välfärd. Helheten ingår som ett led i projektet för planering och styrning av hanteringen av det informationsmaterial som övergår till välfärdsområdena (projektets webbsidor på finska). Styrningshelhetens material har producerats 2023.