Analogt material

Till säkerställandet av att analogt material bevaras hör förberedelser och planering, aktiva åtgärder, lämpliga skyddsmaterial samt förvaringsutrymmen och förvaringsförhållanden.

Ta hänsyn till både interna och externa faktorer vid säkerställandet av bevarandet det analoga material som ska arkiveras. Interna faktorer är faktorer som anknyter till materialets kvalitet, t.ex. papperets och märkningsprodukternas kvalitet. Externa faktorer är faktorer som anknyter till hur och var materialet förvaras och å andra sidan till hur materialet används. För att säkerställa att det analoga materialet bevaras är det dessutom viktigt att förutse och förbereda sig på situationer som äventyrar bevarandet av materialet - även oväntade - såsom brand eller vattenskada.

Märkningsämnet i handlingen, t.ex. järngallusbläck som visas på bilden, kan utgöra en risk för beständigheten.
Bild: Märkningsämnet i handlingen, t.ex. järngallusbläck som visas på bilden, kan utgöra en risk för beständigheten.

Bäst bevaras materialet om det inte används, och är väl skyddat i mörker och i en omgivning som är lämplig även i övrigt. Digitaliseringen bidrar också till att bevara analogt material när användningen av analogt material kan minskas genom användningen av digitala uttryck.