-

Projektering för iordningställande av arkiv 

Det är viktigt att ordnandet av analogt informationsmaterial genomförs planenligt. Ett bra och tydligt avgränsat verksamhetssätt är att genomföra arbetet som ett projekt.

Då arbetet genomförs som ett projekt, ges det tydliga ramar. Med hjälp av dem kan man beakta olika delfaktorer som påverkar arbetet samt de resurser som de kräver. Dessutom blir uppföljningen av hur arbetet framskrider och eventuella förseningar som påverkar arbetet transparenta i samband med rapporteringen av projektarbetet.  

En rödhårig flicka frågar: Vad är ett projekt?, teckning.

Med ett projekt avses ... 

  • Ett projekt är ett unikt arbete som utförs en enda gång.  
  • I projektet skapar man sig en bild av problemet och planerar en lösning på det.  
  • Projektet har en tydlig inledning och ett tydligt slut. 

Varför lönar det sig att ordna arkivet som ett projektarbete? 

Om analogt informationsmaterial ordnas vid sidan av det övriga arbetet, är det mycket troligt att arbetet med att ordna materialet kommer att gå långsamt. Arbetet varken inleds eller avslutas ordentligt, eftersom andra arbetsuppgifter alltid går före. Därför rekommenderas det att arkiv iståndsätts i form av projekt.

I projektplanen görs arbetet med att ordna materialet synligt. Med hjälp av den kan man bl.a. anvisa nödvändiga personalresurser och den tid som arbetet kommer att kräva.  

Projekten kan genomföras på olika nivåer i organisationerna. Projektet kan till exempel vara ett teaminternt projekt med låg godkännandenivå eller ett projekt som alltid ska godkännas av högsta ledningen. På vilken nivå projektet för att iståndsätta analoga arkiv ska genomföras beror på organisations- och verksamhetskulturen.  

Projektet för iståndsättande av analoga arkiv kan delas in i följande faser på samma sätt som vilket projekt som helst:

Projekt för arkivering har fyra faser.

 Se bilden i större storlek (png).

Styrningshelheten har genomförts i samarbete mellan Riksarkivet och Institutet för hälsa och välfärd. Helheten ingår som ett led i projektet för planering och styrning av hanteringen av det informationsmaterial som övergår till välfärdsområdena (projektets webbsidor på finska). Styrningshelhetens material har producerats 2023.