Uppgifter och organisation

Riksarkivets uppdrag är att säkerställa att myndighetshandlingar som hör till det nationella kulturarvet och uppgifterna i dem förvaras och finns tillgängliga samt att främja deras användning i forskningssyfte.

Kansallisarkiston päärakennuksen vanha tutkijasali.
Den gamla forskarsalen i Riksarkivet på Fredsgatan.

Arkivet fungerar som expert på varaktig förvaring av myndighetshandlingar och arkivfunktionen. I heraldiska frågor ger Riksarkivet råd till myndigheter, samfund och privatpersoner.

Riksarkivet fungerar på undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och dess verksamhetsområde är hela landet.


Vision

Riksarkivet är en ledande expert- och serviceorganisation inom livscykelhantering av offentlig information och en övergripande infrastruktur för vetenskaplig forskning.

Riksarkivet främjar mottagningen av myndighetsmaterial och privata material i elektronisk form samt kundorienterad digitalisering och mångsidig användning av det dokumentära kulturarvet, informationshantering som grundar sig på artificiell intelligens och nya vetenskapliga metoder, fri tillgång till information och hållbar utveckling.

Riksarkivets värderingar

  • Öppenhet och förtroende
  • Opartiskhet
  • Oavhängighet

Servicelöfte

År 2025 erbjuder Riksarkivet sina kunder mångsidiga och datasäkra elektroniska tjänster, där man utnyttjar de möjligheter som artificiell intelligens och semantiska system erbjuder.

Riksarkivet är en internationellt framstående och aktiv aktör som utvecklar och utnyttjar nya sätt att använda och arkivera offentlig information på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. Det tryggar bevarandet av det nationellt värdefulla analoga och elektroniska dokumentära kulturarvet för kommande generationer. Det stärker sin personals kompetens och yrkesstolthet och främjar samarbete med intressenter samt etiska arbetsrutiner som stöder hållbar utveckling.