Kontaktuppgifter för styrning av arkivering

Vi erbjuder handledning, rådgivning och utbildning i frågor som gäller hantering av digitalt och analogt material, arkivering samt värdering. På denna webbplats kan du hitta en hel del färdigt material och svar på frågor som gäller arkivering.

Om du inte kan hitta svar på din fråga eller om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta oss direkt.

Observera att när du lägger fram ett ärende till Riksarkivet ska du skicka ditt meddelande till Riksarkivets registratorskontor.

Rådgivning och styrning

 • Riksarkivet erbjuder informationsstyrning i frågor rörande varaktigt bevarande och arkivväsendet för handlingar och de uppgifter som ingår i dem till myndigheter och övriga organisationer som handhar ett offentligt uppdrag. Rådgivningen sker via e-post.
 • Riksarkivet upprättar också anvisningar och rekommendationer som stöder hantering av de arkiverade materialen. Syftet med tjänsterna är framför allt att främja digital arkivering och att trygga kulturarvets användbarhet och tillgänglighet.
 • Informationsstyrning för arkivering och dokumenthantering hjälper dig i frågor kring
  • bevarande och gallring
  • arkivbildning eller -förvaltning
  • planering av digitalisering
 • [email protected]

Överföringar – Tjänsten för digital arkivering

Överföringar – Tjänsten för massdigitalisering

Överföringar – Tjänsten för analog mottagning

 • Tjänsten för analog mottagning gen anvisningar om överföring av material som är kulturhistoriskt värdefulla i sin analoga förvaringsform samt avgiftsbelagda tjänster.
 • [email protected]

Utbildning

 • Riksarkivet arrangerar utbildning i första hand för personer som ansvarar för och handhar arkivfunktion och registrering vid statliga och kommunala organisationer. Vi anordnar även skräddarsydd utbildning för organisationer inom den offentliga förvaltningen.
 • [email protected]

Mottagande av privata arkiv på Riksarkivet

 • Vi tar emot nationellt och regionalt betydande privata arkiv, såsom person- och föreningsarkiv, likaså material som dokumenterar betydande samhälleliga fenomen. 
 • Vid mottagandet av privatarkiv följs den nationella upphandlingspolitiska arbetsfördelningen.
 • Läs instruktionerna för att göra ett materialanbud