-

Säkerställande att analoga handlingar bevaras

Bevarandet av analoga handlingar säkerställs genom att arkivera handlingarna under rätta förhållanden. Då förhållandena är olämpliga för handlingarna kan det uppstå betydande skador redan på en mycket kort tid. I det här avsnittet redogörs närmare för arkivbeständiga material, arkivutrymmen och mögelskador.

I avsnittet Säkerställande av att analoga handlingar bevaras hittar du information om följande ämnen:

Styrningshelheten har genomförts i samarbete mellan Riksarkivet och Institutet för hälsa och välfärd. Helheten ingår som ett led i projektet för planering och styrning av hanteringen av det informationsmaterial som övergår till välfärdsområdena (projektets webbsidor på finska). Styrningshelhetens material har producerats 2023.