Material som ska arkiveras

Materialet för de handlingar som ska arkiveras, såsom papper och märkningsämnen, inverkar på beständigheten.

Riksarkivet har tidigare utfärdat föreskrifter om de material och metoder som ska användas vid framställningen av handlingar som ska förvaras varaktigt. Den senaste föreskriften är Material och metoder som ska användas vid framställningen av handlingar som ska förvaras varaktigt från 2010 (AL/9419/07.01.01.000/2010, på finska). Föreskriften gäller dock inte längre.

Det material som ska arkiveras tas numera nästan uteslutande emot i digital form, varför Riksarkivet inte längre utfärdar nya föreskrifter om arkivbeständighet för analogt material. I Riksarkivets gallringsbeslut har fastställts vilket material som ska arkiveras i analog form på grund av dess kulturhistoriska värde. Gallringsbesluten ges före digitaliseringen. På så sätt säkerställs bevarandet av det kulturhistoriska värdet hos en eventuell analog förvaringsform.