Tjänsten för digital arkivering

Processbeskrivning av tjänsten för digital arkivering, ritning.Riksarkivet tillhandahåller statsförvaltningen en tjänst för digital förvaring och arkivering. Vi ser till att nationellt värdefull digital dokumentinformation bevaras som en del av kulturarvet för kommande generationer. Tjänsten är avsedd för överföring, förvaring och arkivering av ursprungligen digitalt material som med stöd av arkivlagen ska förvaras varaktigt. Vi är det digitala minnet för vår nation.

Vi gör den digitala arkiveringen så smidig som möjligt så att beviskraften för den information som ska arkiveras bevaras under alla förhållanden. Här lyckas vi endast genom kontinuerligt samarbete. Vi förbinder oss att alltid beakta behoven och de särskilda kraven hos våra kunder och deras material.

Tjänsten för digital arkivering i ett nötskal - se videon (undertexter på svenska):

Tjänsten för digital arkivering är en del av arkiveringshelheten

SAPA-process består av gallringsbeslut, kontakt till Riksarkivet, avtal om överföring, överföringspaket och överföring av materialet.

Tjänsten är avsedd för de organisationer inom statsförvaltningen (nedan ”överlåtaren”) som avtalat om användning av tjänsten med Riksarkivet.

Överföring av digitalt material är en mångsidig process som upphör när Riksarkivet har tagit emot och godkänt materialet. Processen kräver att alla parter förbinder sig att genomföra processen ända från början till slut.

När det digitala materialet har överförts via tjänsten för elektronisk arkivering, kan det laddas ned från webbtjänsten Astia. Ta del av webbtjänsten Astia och villkoren för användning av tjänsten. Webbtjänsten Astia kommer att förnyas. Än så länge levereras en del av materialet till kunder för användning i enlighet med informationstjänstprocesserna på ett separat överenskommet sätt.

Kontakta oss

Har du frågor om överföring av digitalt material? Börja planera överföringen genom att sätta dig in i innehållet på webbplatsen och i materialet på instruktionsbanken.

Om ditt ärende gäller en ny överföring av material, ska du fylla i ett kontaktformulär (på finska). På formuläret ber vi dig att lämna preciserande information om det material som ska överföras. I andra ärenden ber vi dig kontakta oss per e-post på digitaalisetsiirrot@kansallisarkisto.fi. 

Beakta att material som ska överföras ska ha ett gällande gallringsbeslut. Om gallringsbeslut saknas, ska du kontakta Bevarande- och gallringstjänsten.

SAPA-projektet är en integrerad del av tjänsten för digital arkivering

De funktioner som tagits fram vid plattformutvecklingen lanseras för kunder med en liten fördröjning. Närmare information om hur projektet framskrider ges separat. Målen och resultaten för de olika faserna bygger på projektplanen, nuläget och utvecklingsarbetet fram till slutet av 2022. Riksarkivet förbehåller sig rätten till eventuella ändringar.

SAPA-projekt har fyra faser.

Överföringsgränssnittet kommer att förnyas stegvis. Vi informerar om de viktigaste ändringarna när de införs i tjänsten.

Ta del av meddelanden om tjänsten för digital arkivering och SAPA-projektet samt materialet från presentationstillfällena (på finska).

 


Överföringar