Tjänsten för digital arkivering

Processbeskrivning av tjänsten för digital arkivering, ritning.Riksarkivet tillhandahåller statsförvaltningen en tjänst för digital förvaring och arkivering. Vi ser till att nationellt värdefull digital dokumentinformation bevaras som en del av kulturarvet för kommande generationer. Tjänsten är avsedd för överföring, förvaring och arkivering av ursprungligen digitalt material som med stöd av arkivlagen ska förvaras varaktigt. Vi är det digitala minnet för vår nation.

Vi gör den digitala arkiveringen så smidig som möjligt så att beviskraften för den information som ska arkiveras bevaras under alla förhållanden. Här lyckas vi endast genom kontinuerligt samarbete. Vi förbinder oss att alltid beakta behoven och de särskilda kraven för våra kunder och deras material.

Tjänsten för digital arkivering är en del av arkiveringshelheten

SAPA-process består av gallringsbeslut, kontakt till Riksarkivet, avtal om överföring, överföringspaket och överföring av materialet.Tjänsten är avsedd för de organisationer inom statsförvaltningen (nedan ”Överlåtaren”) som avtalat om användning av tjänsten med Riksarkivet.

Överföring av digitalt material är en mångsidig process som upphör när Riksarkivet har tagit emot och godkänt materialet. Processen kräver att alla parter förbinder sig att genomföra processen ända från början till slut.

När det digitala materialet har överförts via tjänsten för digital arkivering, kan det inhämtas via webbtjänsten Astia. Ta del av webbtjänsten Astia och villkoren för användning av tjänsten. Webbtjänsten Astia kommer att förnyas. Än så länge levereras en del av materialet till kunder för användning i enlighet med informationstjänstprocesserna på ett separat överenskommet sätt.

SAPA-projektet är en integrerad del av tjänsten för digital arkivering

De funktioner som tagits fram i samband med utvecklingsarbetet blir tillgängliga för kunder med en liten fördröjning. Närmare information om hur projektet framskrider ges separat. Målen och resultaten för de olika faserna bygger på projektplanen, nuläget och utvecklingsarbetet fram till slutet av 2022. Riksarkivet förbehåller sig rätten till eventuella ändringar.

SAPA-tjänsten blir färdig i fyra steg.

Framöver kommer överföringsgränssnittet att förnyas stegvis. Vi informerar om de viktigaste ändringarna när de införs i tjänsten.

Ta del av meddelanden om tjänsten för digital arkivering och SAPA-projektet samt materialet från presentationstillfällena:

2.9.2021 Material från SAPA-informationsmötet (på finska)

25.5.2021 Material från informationsmötet för myndigheter (på finska)

11.12.2020 Material från SAPA-informationsmötet (på finska)


Tjänsten för digital arkivering