Den analoga bevarandeformens kulturhistoriska värde

För den analoga bevarandeformens värde har man i internationella sammanhang använt termen intrinsic value som definieras på olika sätt i olika källor. Vissa källor betonar vikten av att bevara den analoga bevarandeformen för att säkerställa bevisvärdet. Riksarkivet definierar termen som kulturhistoriskt värde.

Det kulturhistoriska värdet är knutet till det analoga uttrycket, och består av immateriella och/eller materiella egenskaper. Det är ett värde som kan ges till analog dokumentinformation som ska arkiveras eller redan har arkiverats i samband med beslut om bevarandeform.

Vid bedömningen av värdet ska man beakta flera olika perspektiv. Den analoga formen kan ha en särskild betydelse som symbol för en individ eller ett samfund. Den analoga bevarandeformen kan till exempel fungera som bevis för den förflutna tiden, och den kan utnyttjas i utställnings- och undervisningsverksamheten.

Det kulturhistoriska värdet fastställs i synnerhet utifrån bilagan till bevarande- och gallringspolicyn Riksarkivets bedömningskategorier och bedömningskriterier vid beslut om analoga handlingars bevarandeform (KA/12247/07.01.01.03.00/2019) som även innehåller anvisningar om tillämpning. Riksarkivet har fastställt två kategorier och sammanlagt tio kriterier utifrån vilka bedömningen ska göras.

Kriterierna för den analoga bevarandeformens kulturhistoriska värde ska tillämpas i gallringsframställningar och gallringsbeslut som fattas på basis av dem, när det fastställs vilken analoga dokumentinformation som ska arkiveras i analog form trots digitalisering och vilka som enbart kan arkiveras i digital form.

Aktören ger sin syn på saken och Riksarkivet granskar fallet i en bredare kontext med beaktande av olika perspektiv. I praktiken överlappar en del av kriterierna varandra, vilket innebär att det inte existerar uteslutande ett rätt sätt att tillämpa kriterierna. Syftet med kriterierna är framför allt att stödja och underlätta bedömningen.

I gallringsframställan antecknar aktören sin bedömning av det kulturhistoriska värdet. Aktören kan också använda den separata blankettmallen Den analoga bevarandeformens kulturhistoriska värde (word), som ska inkluderas i gallringsframställan för att komplettera de angivna uppgifterna i blanketten för gallringsframställan. Dessutom ska aktören som bilaga till gallringsframställan skicka fotografier av föremålet för bedömningen till Riksarkivet (pdf).

Läs mer om utarbetandet av gallringsframställan.