DALAI – Förbättring av kvaliteten och användbarheten av digitalt material med artificiell intelligens

Förbättring av kvaliteten och användbarheten av digitalt material med artificiell intelligens (Dalai) är ett projekt lett av Riksarkivet som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Som partner i projektet har Riksarkivet

Syftet med Dalai är att med hjälp av artificiell intelligens utveckla automatisering av digitaliseringen av kulturarvsmaterial och automatisk beskrivning av materialet. Ytterligare främjar projektet ibruktagandet av de utvecklade metoderna.

Den centrala målgruppen utgörs av minnesorganisationer, arkiv, museer och bibliotek som digitaliserar och erbjuder sina kunder digitala material, samt företag som utvecklar tjänster för digitalisering och användning av digitalt material.

Dalai fungerar i nära samarbete speciellt med aktörer från Memory Campus i S:t MichelÖppna länk i nytt fönster., men resultaten som utvecklas i projektet kommer att vara öppet tillgängliga till alla organisationer som digitaliserar sina material.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfondens program Hållbar tillväxt och arbete (2012–2020) samt av staden S:t Michel. Projektet inleddes 1.9.2021 och avslutas 31.8.2023.


Partnerna i projektet

Riksarkivet ansvarar för tre arbetspaket där det utvecklas redskap för automatisk validering av digital bildkvalitet, typbestämning av material och identifiering av entiteter.

Disec Oy som erbjuder tjänster för datahanteringsprocesser inom organisationer ansvarar för att testa de i projektet utvecklade modellerna, speciellt i samarbete med nätverket av aktörer från Memory Campus. De i projektet utvecklade komponenterna integreras i användargränssnittet, som i sin tur utvecklas av Sydöstra Finlands yrkeshögskola.

Riksarkivet

Riksarkivet är ett ämbetsverk inom Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och har hela landet som sitt verksamhetsfält.

Till Riksarkivets uppgifter hör att säkerställa att myndighetshandlingar som hör till det nationella kulturarvet och uppgifterna i dem bevaras, att fungera som expertmyndighet i frågor som gäller varaktig förvaring av myndighetshandlingar och av uppgifter i dem samt i frågor som rör arkivfunktionen, samt att främja tillgängligheten till och användningen av varaktigt förvarade handlingar och uppgifter i dem samt användningen av dem i forskningssyfte.

Riksarkivet har redan i 20 års tid som en del av sina uppgifter genomfört och utvecklat digitalisering av dokument som hör till det nationella kulturarvet samt de digitala dokumentens användbarhet.

Elka – Centralarkivet för Finlands näringsliv

Elka, Centralarkivet för Finlands näringsliv, har fungerat i S:t Michel sedan 1981. Syftet med Elkas verksamhet är att säkerställa att den historiska informationen och traditionen angående det finländska näringslivet bevaras. Materialet i Elka är tillgängligt för nuvarande och framtida forskare inom olika vetenskapsområden samt för andra som behöver information. I anslutning till Elka fungerar också arkivet för finländsk design.

Material som överlåtits till Elka har digitaliserats sedan början av 2000-talet. Fortfarande tas största delen av materialet emot i pappersform, men i takt med att dokumenthanteringen blir elektronisk, utvecklar också Elka sina tjänster så att de motsvarar behoven av både företagen och dem som använder dokumenten.

Sydöstra Finlands yrkeshögskola Xamk

Xamk är en central koncentration av forskning, kompetens och innovation för två landskap. Mätt med resultaten av Forskning, utveckling och innovation-verksamheten är Xamk Finlands största samt forsknings- och utvecklingsintensivaste yrkeshögskola. Xamk har över 20 års erfarenhet av projektverksamhet. Antalet pågående projekt är cirka 200.

Styrkeområdena för Xamk stöder de regionala strategierna och verksamhetsprogrammen. Även riktlinjerna för EU:s forsknings- och innovationsprogram har beaktats på styrkeområdena. Styrkeområdet för digital ekonomi visar utmärkta prov på projektverksamhet inom forskning om digital informationshantering och arkivering, utvecklingsverksamhet och produktutveckling.

Disec

Disec Oy från S:t Michel är ett företag som erbjuder tjänster för datahantering och digitalisering, och har börjat sin verksamhet år 2004. Disec är ett spin-off-företag som uppstått genom ett gemensamt EU-projekt mellan yrkeshögskolan i S:t Michel och Södra Savolax sjukvårdsdistrikt. Från Södra Savolax erbjuder Disec mångsidiga SaaS-tjänster (Software as a Service) för såväl stora som små aktörer inom den privata och den offentliga sektorn. Bland kunderna finns för tillfället bl.a. nationella aktörer inom hälsovården, några av de största städerna, universitet, museer och arkiv.


Mer information

Projektgrupp

Riksarkivet

 • Produktägare Maiju Pohjola
 • Projektchef Maija Mäkikalli
 • Chefsplanerare för artificiell inlärning Riikka Marttila (på familjeledighet)
 • Chef ingenjör inom maskininlärning Mikko Lipsanen
 • Ingenjör inom maskininlärning Atte Föhr
 • Data coordinator Satu Palander
 • Producent för datamaterial Roosa Kytöaho
 • Producent för datamaterial Laura Kukkohovi
 • Producent för datamaterial Vesa Laitinen

ELKA – Centralarkivet för Finlands näringsliv

 • Projektexpert Tuire Paajanen
 • Producent för datamaterial Satu Soivanen
 • Expert inom informationsförvaltning Mika Kokkonen

XAMK – Sydöstra Finlands yrkeshögskola

 • Software designer Tuomo Räisänen
 • Software designer Mira Kolari
 • Forskningschef Anssi Jääskeläinen

Disec Oy

 • Aki Lassila