Arkivering av informationsmaterial från coronapandemitiden

Coronapandemin (covid-19) har avsevärda konsekvenser för samhället och samhällsutvecklingen. Informationsmaterial och handlingar som samlas under pandemitiden är ur samhällelig synvinkel så betydelsefulla, att de ska tas tillvara i stor omfattning för att vi i framtiden ska kunna få en helhetsbild av hanterandet av krisen och hur den inverkade på samhället. Det är viktigt även för aktörerna inom den offentliga förvaltningen att information från pandemitiden tas tillvara. Även Internationella arkivrådet (International Council of Archives), som är underställt Unesco, har betonat betydelsen av arkiv, kulturarvet i dokumentform och god dokumenthantering under pandemitiden.

Riksarkivet har genom sina gallringsbeslut fastställt att de informationsmaterial och handlingar inom den offentliga förvaltningen som har ett stort arkivvärde ska arkiveras. I dessa ingår relativt heltäckande information som skapas inom verksamhet som är central med hänsyn till coronapandemin.

Riksarkivet anser det dock vara nödvändigt att bedöma om informationsmaterial och handlingar som under normala förhållanden förvaras en viss tid har informationsinnehåll som är värdefulla med tanke på forskning kring coronapandemin och annan användning. Samtidigt kartläggs de verksamheter och informationsmaterial inom vilka det samlas uppgifter om pandemin och pandemitiden, men för vilka man inte tidigare har fastställt ett bevarandevärde.

Riksarkivet har genom en omfattande enkät riktad till aktörer inom den offentliga förvaltningen utrett behovet av att utvidga arkiveringen av information från coronapandemitiden inom den offentliga förvaltningen. Utifrån den information som samlats in har en rapport (pdf, uppdaterad 15.2.2022) nu färdigställts. 

Aktörer som föreslagit utvidgad arkivering ska lämna in gallringsframställan till Riksarkivet. De informationsmaterial och handlingar som dessa aktörer föreslår att ska arkiveras kompletterar och berikar informationen om pandemin och pandemitiden.

Bedömningsarbetets innehåll och preliminär tidsplan beskrivs närmare i anvisningen Arkivering av den offentliga förvaltningens informationsmaterial från coronapandemitiden (KA/2429/07.01.01.00/2021) (pdf).

Handledning och rådgivning i bedömningsuppgiften

Riksarkivets rådgivnings- och styrningstjänst för myndigheter ger vid behov ytterligare anvisningar och råd i bedömningsarbetet. Ytterligare information kan begäras per e-post på adressen [email protected].