Tillgänglighetsutlåtande

Webbansvarig: Riksarkivet

Detta tillgänglighetsutlåtande har gjorts 29.5.2023.

Webbtjänstens tillgänglighetsstatus

Tjänstens tillgänglighet har granskats av en utomstående tillgänglighetsexpert.

Webbplatsen uppfyller till stor del lagens krav på tillgänglighet på nivåerna A och AA (WCAG 2.1) och det finns inga kritiska tillgänglighetsbrister på webbplatsen. De största bristerna i webbtjänsten beskrivs nedan i detta utlåtande.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbtjänsten följer inte ännu tillgänglighetskraven i fråga om nedan uppräknade innehåll. Vi strävar efter att åtgärda bristerna i tillgängligheten så snart som våra resurser gör det möjligt.

Det finns vissa fell på rubrikhierarkin på sidorna

Rubriknivåernas ordning på sidorna är delvis felaktig i html-koden. Detta kan göra det svårare att med skärmläsare uppfatta helheter på sidorna (WCAG 1.3.1).

Det finns brister i bildernas textuella motsvarigheter

På innehållssidorna finns bilder för vilka det inte finns några beskrivande textuella motsvarigheter eller en fastställd alt-text saknas helt (WCAG 1.1.1, WCAG 1.4.5).

Inbäddningar saknar förklaring

Webbplatsen innehåller inbäddningar av kartor som genomförts med iframe-teknik och som saknar en förklarande rubrik (WCAG 4.1.2).

Funktionen för sökning i arkiv

I funktionen för sökning i arkiv som finns i webbplatsens sidhuvud finns tillgänglighetsbrister som kan göra det svårt att använda skärmläsare. Svårigheterna kan till exempel gälla menyn som öppnas via sökfältet och i vilken användaren kan välja snabbkommandon för att utföra en sökning.

Filer på webbplatsen

På webbplatsen finns filer som inte uppfyller tillgänglighetskraven. Du kan be att få dessa filer i ett tillgängligt format genom att skicka e-post till [email protected].

Riksarkivets övriga webbtjänster

På webbplatsen finns länkar till andra webbtjänster som upprätthålls av Riksarkivet och som inte till alla delar uppfyller tillgänglighetskraven. Du kan skicka respons om Riksarkivets övriga webbtjänsters tillgänglighet per e-post till Riksarkivets registratorskontor på [email protected].

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 1. Möjlig att uppfatta, 1.3.1 Information och relationer

Innehåll som inte omfattas av tillgänglighetslagstiftningen

På webbplatsen finns sådana filer gjorda med kontorsprogram (t.ex. doc, pdf, odt) som har publicerats före 23 september 2018 och vars innehåll inte är relevant för ärendehanteringen. På webbplatsen finns även video- eller ljudinspelningar som har publicerats före 23 september 2020.

Du får mer information om icke-tillgängligt innehåller genom att skicka e-post till [email protected].

Tillgänglighetsrespons

Har du upptäckt en brist i tillgängligheten på vår webbplats? Meddela oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen. Du kan skicka tillgänglighetsrespons per e-post till [email protected].

Den webbansvarige är skyldig att svara på responsen inom 14 dagar.

Om du inte är nöjd med svaret du får eller inte får något svar alls inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finland ger på sin webbplats detaljerade instruktioner om hur du kan göra en anmälan och hur ärendet behandlas.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn