Anvisningar om behandling av fotografier

Denna anvisning kan också tillämpas när du förbereder material i pappersformat för digitalisering.

Fysiskt hantering och restaurering

 • Hantera fotografierna med bomullshandskar på ett rent underlag. Utsätt inte fotografierna i onödan för dagsljus.
 • Undvik att göra anteckningar direkt på fotografierna och skriv inte på dem.
 • Rengör varsamt smuts och damm som sitter löst.
 • Ta bort album med plastfickor och kontaktplast samt album där bilderna lossnar: en rekommenderad fastsättningsmetod för fotografier i album är hörnbitar av papp.
 • Avlägsna plastfickor, gummiband, tejp och klistermärken som lossnar lätt samt klämmare och metallnitar från materialet.

Notera

 • Utför inga rengörings- eller restaureringsåtgärder som kan skada fotografierna. Avlägsna till exempel inte fotografier från albumet som har fastnat med bildsidan i albumets plast.

Gallring

 • Avlägsna dubbletter och välj de bästa fotografierna av samma obejt eller situation.
 • Om du är osäker över materialets förvaringsvärde, kontakta Riksarkivet.

Notera

Organisering

 • Grundutgångspunkt: bevara tidigare skapade bildhelheter och ordningen som skapats för dem.
 • I den mån som materialet är osorterat, gruppera bilderna vid behov enligt motiv eller bildtyp.
 • Fotografier kan förvaras skyddade på lämpligt sätt i det arkiverings samband som de hör till (t.ex. som en del av ett undersökningsmaterial.
 • Exempel på gruppering av fotografier
  • Släkt- och familjealbum
  • Personfotografier (enligt person)
  • Gruppfotografier (t.ex. klass- och mötesfotografier)
  • Resefotografier (enligt resa)
  • Övriga fritidsfotografier
  • Byggnadsfotografier
  • Landskapsfotografier
  • Traditionsfotografier
  • Krigstidsfotografier
  • Festfotografier

Katalogisering och beskrivning

 • Försök indentifiera fotografierna (motiv, fotograf, fotograferingsplats och -tid) och speciellt personer som syns på fotografierna.
 • Namnge fotografierna och katalogisera dem i en löpande nummerordning eller enligt en grupperingsprincip som du valt.
 • Markera fotografiets katalogbeteckning (nummer) på skyddshöljet/albumet med kulspetspenna. Om det finns flera bilder i skyddshöljet, markera beteckningen med en mjuk
  blyertspenna bakom fotografiet och fotografiernas sekvens (t.ex. fotografier 1-10) på skyddshöljet.

Notera

 • Man kan även namnge fotografierna och beskriva dem direkt på albumet eller skyddshöljet. men det eliminerar inte behovet av en separat katalog över fotografier. Kom överens med Riksarkivet om noggrannheten i katalogen och dess medföljande metadata.

Skyddande och förvarande

 • Förvara lösa fotografiutskrifter i särskilda skyddshöljen.
 • Utskrifter inuti ett album eller skyddshölje får inte direkt vidröra varandra.
 • Förvara pappersutskrifter och negativ samt färg- och svartvita fotografier/-negativ separat från varandra.
 • Förvara diabilder och glasnegativ i arkivdugliga askar eller lådor, glasnegativ vågrätt.
 • Det finns skyddsredskap tillverkade för fotografiska material. Stora material kan skyddas med skyddspapper.

Notera

Upphovsrätt

 • Utred eventuell upphovsrätt till fotografierna.
 • Upphovsrätten är i kraft i 70 år från upphovsmannens dödsår när det gäller fotografiska verk. Dessutom har fotografen ensamrätt att bestämma om fotografiet, tills det har gått 50 år från tillverkningsåret. Se Upphovsrättslag 404/1961.