Planering: SÄHKE2-bestämmelse

Riksarkivets bestämmelse om behandling, hantering och förvaring av elektronisk dokumentär information (AL 9815/07.01.01.00/2008) är en omfattande sammanställning av metadata och krav som gäller elektronisk dokumenthantering och arkivering samt en anvisning om hur de ska samordnas. 

SÄHKE2 som trädde i kraft 2009 har upphävts som Riksarkivets bestämmelse 31.12.2022 och uppdateras inte längre. 

Innehållet i SÄHKE2 kan fortfarande utnyttjas vid planering och genomförande av arkivering. Utnyttjandet stöds av Riksarkivets rekommendation om utnyttjande av SÄHKE2 -metadatamodellen (KA/12266/07.01.01.00/2022) som innehåller tillämpningsanvisningar för SÄHKE2-metadata och metadatamodellen (SÄHKE2-metadatamodellen, version 1.3, 18.3.2020).  Rekommendationen behandlar definitionerna i SÄHKE2, särskilt med tanke på arkivering av information, och innehåller kommentarer om metadatamodellen i SÄHKE2 med synpunkter som hänför sig till ändringar i lagstiftningen. Rekommendationen publiceras i januari 2023.

I och med informationshanteringslagen (lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen 906/2019) är styrningen av ärendehanteringen i första hand Informationshanteringsnämndens uppgift. Metadata för ärendehantering specificeras i Informationshanteringsnämndens rekommendation om metadata för ärendehantering (på finska). I rekommendationen har beaktats de skyldigheter enligt 21, 25, 26 och 27 § i informationshanteringslagen som gäller definitionen av behovet att förvara informationsmaterial samt registrering och uppgifter i ärenderegister.

Specifikationerna i SÄHKE2 är oberoende av informationssystem och tar inte ställning till tekniska lösningar eller systemarkitekturer. Användaren definierar hur innehållet i SÄHKE2 används.  

Överensstämmelsen med SÄHKE2 är en stödd struktur för överföring till Riksarkivets Tjänst för digital arkivering. Vid överföring av digitalt material ska man iaktta gällande överföringsanvisningarna och anvisningarna om godkända filformat för förvaring.

SÄHKE2-produktcertifiering

Syftet med SÄHKE2-produktcertifieringen är att ge organisationer inom den offentliga förvaltningen tillförlitlig och testad information om att ett informationssystem har de egenskaper som förutsätts i SÄHKE2.

Certifieringskriterierna administreras av Inspecta Sertifiointi Oy som har en av ackrediteringstjänsten FINAS beviljad ackreditering för SÄHKE2-certifieringar (på finska).