Analogisen säilytysmuodon kulttuurihistoriallinen arvo

Kansainvälisissä yhteyksissä analogisen säilytysmuodon arvosta on käytetty termiä intrinsic value, joka on määritelty lähteissä eri tavoin. Osassa lähteistä korostetaan analogisen säilytysmuodon säilyttämistä todistusvoimaisuuden varmistamiseksi. Kansallisarkisto määrittelee sen kulttuurihistoriallisena arvona.

Kulttuurihistoriallinen arvo on sidoksissa analogiseen ilmentymään, ja se muodostuu aineettomista ja/tai aineellisista ominaisuuksista. Se on arvo, joka voidaan antaa arkistoitaville tai jo arkistoiduille analogisille asiakirjatiedoille säilytysmuodosta päättämisen yhteydessä.

Arvoa arvioitaessa otetaan huomioon useita eri näkökulmia. Analogisella muodolla voi olla erityistä merkitystä yksilölle tai yhteisölle symbolina. Analoginen säilytysmuoto voi toimia esimerkiksi todistuskappaleena menneestä ajasta, ja sitä voidaan hyödyntää näyttely- ja opetustoiminnassa.

Toimijat arvioivat analogisten asiakirjojen säilytysmuodon kulttuurihistoriallista arvoa omatoimisesti soveltaen Kansallisarkiston ohjeistusta ja päätöstä (KA/15927/28.02.01/2023). ​​​​​​​Kansallisarkisto on määritellyt kaksi kategoriaa ja yhteensä kymmenen kriteeriä, joiden perusteella arviointi tehdään.

Toimija arvioi kulttuurihistoriallisen arvon soveltaen analogisen säilytysmuodon kulttuurihistoriallisen arvon kriteerejä määritellessään, mitkä analogiset asiakirjatiedot arkistoidaan analogisessa muodossa digitoinnista huolimatta ja mitkä voidaan arkistoida yksinomaan digitaalisessa muodossa. Kansallisarkistolle ei enää tehdä erillistä seulontaesitystä säilytysmuodosta kuin poikkeustapauksissa.

Kulttuurihistoriallisen arvon arviointi dokumentoidaan päätöksen (KA/15927/28.02.01/2023) mukaisesti. Dokumentoiduilla arviointitiedoilla toimija osoittaa, miksi analogisille asiakirjoille on tai ei ole annettu kulttuurihistoriallista arvoa. Toimija kirjaa arvionsa kulttuurihistoriallisesta arvosta esimerkiksi arviointilomakkeeseen. Katso myös erillisliite arvottamisen kategorioista ja kriteereistä sekä soveltamisohje.

Katso tarkemmat ohjeet seulontaesityksen laadintaan