Analogisen säilytysmuodon kulttuurihistoriallinen arvo

Kansainvälisissä yhteyksissä analogisen säilytysmuodon arvosta on käytetty termiä intrinsic value, joka on määritelty lähteissä eri tavoin. Osassa lähteistä korostetaan analogisen säilytysmuodon säilyttämistä todistusvoimaisuuden varmistamiseksi. Kansallisarkisto määrittelee sen kulttuurihistoriallisena arvona.

Kulttuurihistoriallinen arvo on sidoksissa analogiseen ilmentymään, ja se muodostuu aineettomista ja/tai aineellisista ominaisuuksista. Se on arvo, joka voidaan antaa arkistoitaville tai jo arkistoiduille analogisille asiakirjatiedoille säilytysmuodosta päättämisen yhteydessä.

Arvoa arvioitaessa otetaan huomioon useita eri näkökulmia. Analogisella muodolla voi olla erityistä merkitystä yksilölle tai yhteisölle symbolina. Analoginen säilytysmuoto voi toimia esimerkiksi todistuskappaleena menneestä ajasta, ja sitä voidaan hyödyntää näyttely- ja opetustoiminnassa.

Kulttuurihistoriallisen arvon määrittelyssä hyödynnetään erityisesti arvonmääritys- ja seulontapolitiikan erillisliitettä Kansallisarkiston arvottamisen kategoriat ja kriteerit analogisten asiakirjojen säilytysmuodosta päättämiselle (KA/12247/07.01.01.03.00/2019, pdf), joka sisältää myös soveltamisohjeen. Kansallisarkisto on määritellyt kaksi kategoriaa ja yhteensä kymmenen kriteeriä, joiden perusteella arviointi tehdään.

Analogisen säilytysmuodon kulttuurihistoriallisen arvon kriteerejä sovelletaan seulontaesityksissä ja niiden pohjalta tehtävien seulontapäätösten laadinnassa, kun määritellään, mitkä analogiset asiakirjatiedot arkistoidaan analogisessa muodossa digitoinnista huolimatta ja mitkä voidaan arkistoida yksinomaan digitaalisessa muodossa.

Toimija antaa oman näkemyksensä, ja Kansallisarkisto tarkastelee asiaa laajemmassa kontekstissa ottaen huomioon eri näkökulmat. Käytännössä osa kriteereistä limittyy toisiinsa, eikä niiden soveltamiseen ole vain yhtä oikeaa tapaa. Kriteerien on ennen kaikkea tarkoitus tukea ja helpottaa arviointia.

Toimija kirjaa arvionsa kulttuurihistoriallisesta arvosta seulontaesityslomakkeeseen. Vastauksien kirjaamisessa voi hyödyntää myös erillistä Analogisen säilytysmuodon kulttuurihistoriallinen arvo -lomakepohjaa (word), joka liitetään seulontaesitykseen täydentämään seulontaesityslomakkeessa ilmoitettuja tietoja. Lisäksi Kansallisarkistolle on toimitettava seulontaesityksen liitteenä valokuvia arvioinnin kohteessa olevasta aineistosta. Katso pdf-ohje täältä.

Katso tarkemmat ohjeet seulontaesityksen laadintaan