-THL:än  ja Kansallisarkiston logot sekä otsikko: Sosiaalihuollon analogisten tietoaineistojen arkistoinnin ohjauskokonaisuus.

Sosiaalihuollon asiakirjojen säilytysaikojen määrittely

Vastuu säilytysaikojen määrittelystä on tiedonhallintayksiköllä, jos säilytysaikaa ei ole määritelty lainsäädännössä. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen säilytysajoista säädetään laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä, joka tulee voimaan 1.1.2024.

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen säilytysajat

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen säilytysajoista säädetään laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023, voimassa 1.1.2024 alkaen). Edellä mainitussa laissa säädetään, että siinä määriteltyjä säilytysaikoja sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa laadittuihin asiakirjoihin. Lisäksi sovelletaan, mitä Valtionarkisto, arkistolaitos ja Kansallisarkisto ovat erikseen määränneet asiakirjojen arkistoinnista.

Taulukko: Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen säilytysajat 1.1.2024 alkaen ja takautuvasti, niin pitkältä ajalta kun tietoja on muodostunut.

Asiakasasiakirjat tai palvelutehtävä, jossa asiakasasiakirjat laaditaan  Säilytysaika 
Asiakkuusasiakirja ja asiakkaan perustiedot 2 vuotta asiakkaan kuolemasta 
Lapsiperheiden palvelutehtävä 30 vuotta asian sulkemisesta 
Työikäisten palvelutehtävä  10 vuotta asian sulkemisesta
Iäkkäiden palvelutehtävä  10 vuotta asian sulkemisesta 
Päihdehuollon palvelutehtävä 10 vuotta asian sulkemisesta 
Vammaispalvelujen palvelutehtävä 10 vuotta viimeisen asian sulkemisesta, kun vammaispalvelujen tarve on päättynyt
Lastensuojelun palvelutehtävä 2 vuotta asiakkaan kuolemasta  
Perheoikeudellisten palvelujen palvelutehtävä Lasta koskevissa asioissa 120 vuotta lapsen syntymästä, muissa asioissa 10 vuotta asian sulkemisesta 
Tositteet 3 vuotta 
Asiakasmaksupäätökset ja tuloselvitysasiakirjat 12 vuotta päätöksen voimassaolon päättymisestä 
Asiakaskohtainen palveluun liittyvä yhteydenpito tai kirjeenvaihto 3 vuotta viestin tai vastaavan päiväyksestä 
Kopiot muita tahoja varten laadituista lausunnoista ja -todistuksista 5 vuotta todistuksen tai lausunnon laatimisesta 
Sosiaalipalveluissa kuvattavat video- ja äänitallenteet Saa hävittää, kun käyttötarve on päättynyt ja tarvittavat kirjaukset on tehty asiakasasiakirjoihin 
Luovutustenhallinnan asiakirjat  
Luovutusluvat, suostumukset, kieltoasiakirjat  Uusin versio 12 vuotta kuolemasta, edeltävät 12 vuotta uuden version laatimisen jälkeen

Sosiaalihuollon muiden asiakirjojen säilytysajat

Sosiaalihuollon arkistoihin sisältyy pääsääntöisesti muitakin asiakirjoja kuin sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja. Muiden kuin asiakasasiakirjojen säilytysaikojen määrittelyyn voi käyttää apuna ainakin seuraavia olemassa olevia säilytysaikasuosituksia:

Tiedonhallintayksikön vastuu säilytysaikojen määrittelystä

Tiedonhallintayksikkö on vastuussa tietoaineistojen säilytysajan määrittämisestä, jos säilytysaikaa ei ole määritelty lainsäädännössä. Määrittämällä säilytysajan päättyminen, määritetään samalla myös arkistoitaviksi määrättyjen tietoaineistojen arkistointivaiheen alkaminen.

Mies pohtii, että tiedonhallintayksikkö on vastuussa säilytysaikojen keston määrittämisestä. Säilytysaikoja määriteltäessä on huomioitava aineiston alkuperäisen käyttötarkoituksen tarpeellisuus viranomaistoiminnassa, luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeusturvan toteutuminen, sopimusten tai muiden yksityisoikeudellisten oikeustoimien oikeusvaikutus, vahingonkorvaukselliset vanhentumisajat sekä rikosoikeudelliset vanhentumisajat. 

Tiedonhallintalaki 906/2019, 21 §: Tietoaineistojen säilytystarpeen määrittäminen

Arkistokotelo-piirroshahmo kirjeveitsi kädessään.

Jos tietoaineistojen tai asiakirjojen säilytysajasta ei ole säädetty laissa, säilytysaikoja määritettäessä on otettava huomioon:

  1. tietoaineiston alkuperäisen käyttötarkoituksen mukainen tarpeellisuus viranomaisen toiminnassa;
  2. luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön etujen, oikeuksien, velvollisuuksien ja oikeusturvan toteuttaminen ja todentaminen;
  3. sopimuksen tai muun yksityisoikeudellisen oikeustoimen oikeusvaikutus;
  4. vahingonkorvausoikeudelliset vanhentumisajat; ja
  5. rikosoikeudelliset vanhentumisajat.

Säilytysajan päättymisen jälkeen tietoaineistot on arkistoitava tai tuhottava viipymättä tietoturvallisella tavalla. 

Lisätietoja: Suositus tietoaineistojen säilytysajasta ja toimenpiteistä säilytysajan päätyttyä 

Tämä ohjauskokonaisuus on toteutettu Kansallisarkiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä. Kokonaisuus lukeutuu osaksi Hyvinvointialueille siirtyvien tietoaineistojen hallinnan suunnittelu ja ohjaus  -projektia. Ohjauskokonaisuuden materiaalit ovat tuotettu vuonna 2023.